FM 96.7 / AM790 온라인 방송듣기 

여러분 반갑습니다~!

지금은 라디오시대

일상 속 에피소드, 축하사연, 신청곡을
남겨주세요.

진행: 오진하, 김소영
일시: 월-금 오후 1:00 – 3:00

시청자 참여게시판

Total 152
Number Title Author Date Votes Views
Notice
안녕하세요? 오진하, 김소영 입니다.
jinha | 2021.04.05 | Votes 2 | Views 5593
jinha 2021.04.05 2 5593
40
아, 나의 사악함이 이정도,,,
jinha | 2021.08.20 | Votes 0 | Views 2537
jinha 2021.08.20 0 2537
39
허걱,,, 이게 금지곡 이야!!!
jinha | 2021.08.19 | Votes 0 | Views 2158
jinha 2021.08.19 0 2158
38
거짓말_사랑이라는 이름으로,,,
jinha | 2021.08.17 | Votes 0 | Views 2159
jinha 2021.08.17 0 2159
37
코로나로부터 가족을 지켜라!
jinha | 2021.08.13 | Votes 0 | Views 1851
jinha 2021.08.13 0 1851
36
책임져요,, 이장님…
jinha | 2021.08.12 | Votes 0 | Views 1949
jinha 2021.08.12 0 1949
35
부실한 입 때문에,,,
jinha | 2021.08.10 | Votes 0 | Views 1498
jinha 2021.08.10 0 1498
34
머리와 얼굴의 경계…?
jinha | 2021.08.05 | Votes 0 | Views 1798
jinha 2021.08.05 0 1798
33
나는 옛날에 뭐하고 놀았나,,,,?_라떼는 말이여~~
jinha | 2021.08.04 | Votes 0 | Views 1740
jinha 2021.08.04 0 1740
32
그녀, 그를 놓지 못하다_라디오 드라마
jinha | 2021.08.03 | Votes 0 | Views 1759
jinha 2021.08.03 0 1759
31
시치미를 떼다?_우리말을 찾아서
jinha | 2021.07.28 | Votes 0 | Views 1786
jinha 2021.07.28 0 1786