FM 96.7 / AM790 온라인 방송듣기 

여러분 반갑습니다~!

지금은 라디오시대

일상 속 에피소드, 축하사연, 신청곡을
남겨주세요.

진행: 오진하, 김소영
일시: 월-금 오후 1:00 – 3:00

시청자 참여게시판

Total 152
Number Title Author Date Votes Views
Notice
안녕하세요? 오진하, 김소영 입니다.
jinha | 2021.04.05 | Votes 2 | Views 5601
jinha 2021.04.05 2 5601
20
성대모사 끝판우왕~~~
jinha | 2021.06.29 | Votes 0 | Views 4131
jinha 2021.06.29 0 4131
19
가장 최근에 감사했던, 행복했던 일은?
jinha | 2021.06.28 | Votes 0 | Views 2093
jinha 2021.06.28 0 2093
18
인생명언,,,?
jinha | 2021.06.28 | Votes 0 | Views 1701
jinha 2021.06.28 0 1701
17
헉!!! 아내의 취미를 아시나요,,,?
jinha | 2021.06.24 | Votes 0 | Views 1615
jinha 2021.06.24 0 1615
16
“성인나이트 쇼쇼쇼!!!” 웃음이 묻어나는 편지
jinha | 2021.06.23 | Votes 0 | Views 1702
jinha 2021.06.23 0 1702
15
부부는 꼭 같이 자야 하나요,,,?
jinha | 2021.06.22 | Votes 0 | Views 1612
jinha 2021.06.22 0 1612
14
뭐여 여즉 으즙냐,,,? 헐,,무슨말,,,?
jinha | 2021.06.21 | Votes 0 | Views 1961
jinha 2021.06.21 0 1961
13
초성퀴즈 “ㄷ ㄱ ㅁ ㅅ”,,,?
jinha | 2021.06.17 | Votes 0 | Views 3352
jinha 2021.06.17 0 3352
12
결혼리포트
jinha | 2021.06.16 | Votes 0 | Views 3509
jinha 2021.06.16 0 3509
11
허밍듣고 노래 맞추기
jinha | 2021.06.14 | Votes 0 | Views 3903
jinha 2021.06.14 0 3903